Doprava zadarmo pri objednávke nad 150 €.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU

SPOLOČNOSTI HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. sídlom Žilina, Rosinská 15A, PSČ 010 08, Slovenská republika, IČO: 31 611 851, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 2092/L (ďalej tiež ako „HELIOS SLOVAKIA“) prevádzkuje na internetovej stránke https://www.heliosfarby.sk/ internetový obchod, prostredníctvom ktorého ponúka a predáva vybraný tovar z aktuálnej ponuky spoločnosti HELIOS SLOVAKIA (ďalej tiež ako „e-shop“).

Ďalšie identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti HELIOS SLOVAKIA sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://www.heliosfarby.sk/.

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Objednávky, uzavretie zmluvy
 1. Ceny, platobné podmienky
 1. Bankovým prevodom;
 2. Prostredníctvom systému GoPay;
 3. Prostredníctvom platobnej karty (cez internetové rozhranie banky);
 4. Platbou na dobierku – kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu
 1. Dodacie podmienky
          4.1 Tovar bude zaslaný na miesto dodania špecifikované kupujúcim v objednávke, a to  poštou alebo prepravnou spoločnosťou (kuriérom). Konkrétny spôsob dodania tovaru závisí od objednaného tovaru a jeho voľba je ponúknutá kupujúcemu pred odoslaním objednávky.

          4.2 Bližšie informácie o jednotlivých spôsoboch dodania tovaru a o lehote dodania tovaru  kupujúcemu sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://www.heliosfarby.sk/

 1. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť
 1. Informácia pre spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy
 1. Duševné vlastníctvo
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Podnety a sťažnosti
 1. Alternatívne (mimosúdne) riešenie sporov
 1. Záverečné ustanovenia

PRÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

spoločnosti HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.

Reklamačný poriadok

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Zodpovednosť za vady, záruka
 1. Výluky zo zodpovednosti za vady
 1. nesprávnym užívaním, zaobchádzaním, použitím tovaru, ako aj nesprávnym skladovaním alebo uchovávaním tovaru;
 2. používaním tovaru v rozpore s dokumentáciou vzťahujúcou sa k spôsobu použitia tovaru alebo používaním tovaru v rozpore s pokynmi uvedenými na obale alebo v dokumentoch poskytovaných s tovarom;
 3. bežným opotrebením;
 4. zmenou tovaru (napr. zmiešaním rôznych farebných odtieňov farieb) kupujúcim alebo treťou osobou;
 5. nedovoleným zásahom, resp. poškodením tovaru zo strany kupujúceho, prípadne treťou osobou, živelnou katastrofou, prírodným živlom alebo vyššou mocou.
 1. Práva zo zodpovednosti za vady
 1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar, resp. jeho vadnú súčasť za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
 2. výmenu tovaru, alebo výmenu jeho vadnej súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;
 3. výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 1. primeranú zľavu zceny;
 2. výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy podľa voľby kupujúceho, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady.
 1. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady – reklamácia
 1. písomne na adresu: HELIOS SLOVAKIA, s.r.o., Rosinská 15A, PSČ 010 08, Žilina, Slovenská republika
 2. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: eshop@helios.sk
 1. meno a priezvisko kupujúceho;
 2. poštovú adresu kupujúceho;
 3. v prípade reklamácie spôsobom podľa čl. 5.1. písm. b) tohto reklamačného poriadku e-mailovú adresu kupujúceho;
 4. popis vád tovaru či jeho časti (kupujúci môže pripojiť aj fotodokumentáciu vád tovaru);
 5. kupujícím zvolené právo z vadného plnenia v zmysle čl. 4 tohto reklamačného poriadku;
 6. v prípade, že si kupujúci zvolí ako právo z vadného plnenia odstúpenie od zmluvy či primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, rovnako číslo bankového účtu pre účely prípadného vrátenia kúpnej ceny, resp. jej časti.
 1. Vybavenie reklamácie
 1. Alternatívne riešenie sporov
 1. Záverečné ustanovenia

PRÍLOHA Č. 2 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

spoločnosti HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Adresát:

HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.

sídlom Žilina, Rosinská 15A, PSČ 010 08, Slovenská republika,

IČO: 31 611 851,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro,

vložka číslo: 2092/L

adresa pre elektronické doručovanie: eshop@helios.sk

tel. kontakt: +421 918 865 771

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Bankový účet, na ktorý má byť vrátená uhradená suma:

IBAN:________________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite